دفتر اسناد رسمی 821 تهران (2)

سردفتر: حمید زیوری

صلح و سازش در دفاتر اسناد رسمی (1)

  صلح

 صلح  عبارت است از سازش و تراضِِي براِِي رفع دعاوِِي موجود یا جلوگیرِِي از دعوا  یا نزاع

احتمالِِي .این دعاوِِي ممکن است  در مورد  عین  مال باشد یا منافع آن یا حقوق ناشِِي از آنها

یا در مورد دین یا حقوق خصوصِِي ناشِِي از جرم و یا هر امر دیگرِِي به جز امورِِيکه  نامشروع و

خلاف قانون است  . درخواست و انجام صلح  و سازش اقرار به حقانیت طرف مقابل نبوده و با

انکار دعوا نیز مِِيتوان صلح نمود .

صلح مِِيتواند بلاعوض باشد و مِِيتواند معوض و در قبال عوض باشد .

ماده 752  قانون مدنی: صلح ممکن است یا  در مورد  رفع  تنا ز ع   موجود  و یا جلوگیرِِي از  

 تنازع احتمالِِي در مورد  معا مله یا  غیر آن  واقع شود                                                            

  

ماده  754قانون مدنِِي:  هر صلح نافذ است جز صلح بر امرِِيکه غیر مشروع است .                                                                               

  ماده755   قانون مدنِِي : صلح با  انکار دعوِِينیز جایز است بنا بر این درخواست صلح اقرار

محسوب نمِِيشود .

ماده  756  قانون مدنِِي:حقوق خصوصِِيکه از  جرم تولید مِِيشود ممکن است مورد صلح  واقع 

شود.

ماده  757 قانون مدنِِي: صلح  بلاعوض نیز جایز است .

 

موارد سازش :

الف :  دعاوی مطروحه در دادگاه ها

ب : دعاوی و نزاع های  موجود که  هنوز در دادگاه مطرح نشده اند

ج : جلو گیری از دعاوی  و نزاع های احتمالی .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حمید زیوری   |